Cổ đông chiến lược
  •    

Liên kết web
Thông tin cổ đông
Thông tin cổ đông 2013
Ngày đăng: 20/06/2013
Với 99,95% cổ đông tham dự đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của Tập đoàn như thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013, thông qua việc sửa đổi Điều lệ của công ty. Cũng tại đại hội, các cổ đông đã biểu quyết việc chia cổ tức 15% /cổ phần và sẽ được thực hiện chi trả vào quý 3 năm nay.
Chi tiết...