Cổ đông chiến lược
  •    

Liên kết web
Thông tin cổ đông
Thông tin cổ đông 2012
Ngày đăng: 16/07/2012
Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn SSG - Phiên họp thường niên năm 2012, diễn ra vào lúc 15h00 ngày 14 tháng 7 tại StarCity Saigon Hotel. Với sự tham dự của các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết tham dự trong Đại Hội bao gồm các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền là 49 người chiếm 94.87% trên 82.500.000 cổ phần và toàn thể CBNV Tập đoàn.
Chi tiết...