Cổ đông chiến lược
  •    

Liên kết web
Thông tin cổ đông
Thông tin cổ đông 2014
Ngày đăng: 23/06/2014
Ngày 20/6/2014, Tập đoàn SSG đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2014 với 99.47% cổ đông tham dự. Tại Đại hội, 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua các báo cáo và vấn đề cụ thể như: Kết quả kinh kinh doanh năm 2013 là 168,65 tỷ đồng;Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 gần 36%/cổ phần, trong đó 15% bằng tiền mặt, gần 21% bằng cổ phiếu. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 300 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 12%/cổ phần.
Chi tiết...