Liên kết web
Thông tin cổ đông
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2018
Ngày đăng: 18/07/2018

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tải về.

2. Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 (dự thảo). Tải về.

3. Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2021. Tải về.

4. Báo cáo của Ban TGĐ về KQKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018. Tải về.

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Tải về.

6. Báo cáo tài chính năm 2017. Tải về.

7. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát. Tải về.

8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017. Tải về.

9. Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Tải về.

10. Tờ trình về việc thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018. Tải về.

11. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. Tải về.

12. Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2021. Tải về.