Tập Đoàn SSG File Uploader

Chọn nhiều files...
Kéo thả một hoặc nhiều files vào đây

 

Speed

 

Time

Tải lên thành công Tải lên files khác Thêm nhiều files

susName susSize

Thông tin thêm

Link tải xuống

Link xóa file

Đặt mật khẩu download - Hiện tại không yêu cầu mật khẩu khi download


Tự động xóa file này sau ngày
Tự động xóa sau lần tải

Gửi link

Tải lên thành công Tải lên files khác Thêm nhiều files

Tất cả files

Link tất cả các files

Đặt mật khẩu download - Hiện tại không yêu cầu mật khẩu khi download


Tự động xóa trong vòng ngày
Tự động xóa các files sau lần tải

Gửi links

2041 MB

Đây là kích thước cho phép tải lên mỗi file
thông số này có thể thay đổi được
và sẽ được khai báo bởi người quản trị.

Chia sẽ tập tin

Tải files lên rồi copy, lấy đường dẫn download gửi cho đối tác bằng email hay tin nhắn. Hỗ trợ upload từ smartphone...

Tự động xóa

các files tải lên máy chủ sẽ xóa tự động trong vòng
30 ngày, đây là thông số được thiết lập bởi người quản trị.


Người quản trị